• Română
  • Русский

Informații utile

Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele faţă de permisul de conducere, forma şi conţinutul acestuia, modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea permisului de conducere de către persoanele ce solicită dreptul de a conduce autovehicule, procedura de eliberare a acestuia, precum şi condiţiile de admitere la traficul rutier.

2. Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei/subcategoriei din care face parte acesta, conform pct. 4 al prezentului Regulament.

3. Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole sau pentru executarea altor lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoria prevăzută în prezentul Regulament.

II. CATEGORII/SUBCATEGORII DE VEHICULE

PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ PERMIS

DE CONDUCERE

4. În funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere vehiculele se divizează în următoarele categorii şi subcategorii:

subcategoria AM – moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;

subcategoria A1 – motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW;

subcategoria A2 – motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decît puterea sa dublă;

categoria A – motociclu cu sau fără ataş. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW;

subcategoria B1 – cuadricicle motorizate;

categoria B:

autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg;

ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decît masa proprie a autovehiculului trăgător, iar  masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;

categoria BE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg;

subcategoria C1 – autovehicul, altul decît cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;

ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

subcategoria C1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;

categoria – autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului;

ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

categoria CE – ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

subcategoria D1 – autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m;

ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

subcategoria D1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului

categoria D – autovehicul destinat transportului de persoane, avînd mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului;

ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

categoria DE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

categoria F – troleibuz;

categoria H – tractor pe roţi cu sau fără remorcă, precum şi maşini autopropulsate şi mecanisme cu destinaţie diferită;

categoria I – tramvai.

5. Dreptul la conducerea vehiculelor ce fac parte din categoriile/subcategoriile specificate se confirmă prin permisul de conducere, în care se menţionează categoria/subcategoria respectivă.

6. Remorcile nu pot fi utilizate pentru transportul de persoane, cu excepţia autovehiculelor cu articulaţie, specializate şi destinate transportului de persoane.

III. EMITEREA ŞI VALABILITATEA PERMISULUI DE CONDUCERE.

ECHIVALENŢA ÎNTRE CATEGORII/SUBCATEGORII

7. Pentru ca permisul de conducere să fie emis şi valabil trebuie să se respecte următoarele condiţii:

a) permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include, cu înscrierea acesteia în permis;

b) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile C1 şi C se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoria B;

b1) permisul de conducere pentru subcategoria D1 se eliberează numai conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoria B de cel puţin 24 luni, iar permisul de conducere pentru categoria D se eliberează numai conducătorilor auto care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru subcategoria D1 sau celor care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru categoria C;

c) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoriile/subcategoriile B, C1, C, D1 şi, respectiv, D;

d) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE ori subcategoriile C1E sau D1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia posedă categoria B;

e) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoria CE sau subcategoria C1E, poate obţine şi dreptul pentru a conduce ansamblul de vehicule din categoria DE sau subcategoria D1E, dacă titularul acestuia posedă categoria D sau subcategoria D1;

f) permisul de conducere valabil pentru categoriile CE şi DE este valabil şi pentru ansamblurile de vehicule din subcategoriile C1E şi D1E respectiv;

g) permisul de conducere pentru categoria A se poate obţine doar în cazul în care persoana are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice corespunzătoare categoriei A2, sau dacă persoana are cel puţin 24 de ani. Pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW persoana trebuie să aibă cel puţin 20 de ani. Permisul de conducere eliberat pentru subcategoria A2 este valabil și pentru vehiculele din subcategoriile AM și A1, iar permisul pentru subcategoria A1 este valabil și pentru vehiculele din subcategoria AM;

h) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru una din categoriile/subcategoriile indicate la punctul 4 al prezentului Regulament (cu excepția categoriei A și a subcategoriilor A1 și A2) poate obține și dreptul de a conduce vehicule din subcategoria AM, cu condiția susținerii probei practice a examenului pentru această subcategorie;

i) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria F, cu condiţia să facă dovada unei instruiri speciale la o instituţie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F;

j) în cazurile prevăzute în punctul 32 din prezentul Regulament, dreptul de a conduce autovehicule dintr-o categorie/subcategorie se consideră obţinut din momentul susţinerii examenului la categoria/subcategoria respectivă.

8. Permisul de conducere naţional, eliberat de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

Valabilitatea permisului internaţional de conducere este de cel mult 3 ani de la data perfectării, însă nu mai mare de valabilitatea permisului de conducere naţional, deţinut de titular, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sînt aplicate alte restricţii în acest sens.

9. Pentru persoanele ce au atins vîrsta de 65 de ani, valabilitatea permisului de conducere va fi confirmată o dată la 3 ani prin efectuarea examinării psihofiziologice şi medicale ce atestă aptitudinile de conducere a autovehiculelor din categoriile/subcategoriile respective.

IV. Condiţii de admitere la examen şi documentarea cu permis

de conducere

10. Persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, trebuie să facă dovada absolvirii cursurilor unui prestator de servicii educaționale auto, organizate de unități acreditate sau a căror funcționare este autorizată provizoriu, conform legislaţiei în vigoare, care activează potrivit normelor stabilite de Guvern, cu excepţia persoanelor specificate la punctul 11 al prezentului Regulament, să îndeplinească condiţiile psihofiziologice intelectuale, de vîrstă şi să fie apte din punct de vedere medical, conform instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii.

11. Persoanele care fac dovada absolvirii unei instituţii superioare sau profesional tehnice de învăţămînt de profil, în ale căror programe de studii sînt prevăzute studierea în volumul corespunzător a legislaţiei siguranţei traficului rutier şi mecanicii auto, se admit la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor din categoria B şi subcategoria pe care aceasta o include, fără o careva pregătire suplimentară. Persoanele în cauză trebuie să prezinte dovada absolvirii unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată, corespunzător programelor respective de pregătire.

12. Persoanele care solicită admiterea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor, termenul de la sfîrşitul şcolarizării cărora, la momentul solicitării, a depăşit un an de zile, vor fi admise la examen doar dacă vor face dovada frecventării unui curs de instruire practică în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată, corespunzător programelor respective de pregătire. Aceleaşi prevederi se referă şi la persoanele care au fost admise la una dintre probele examenului pentru obţinerea permisului de conducere, iar de la ultima tentativă de promovare a trecut mai mult de un an.

121. Examinarea şi documentarea cu permis de conducere a membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi a membrilor de familie ai acestora, care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, potrivit procedurii stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova.

13. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să corespundă vîrstei:

de 16 ani – pentru subcategoriile AM, A1 şi B1;

de 18 ani – pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E;

de 20 ani:

pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2;

pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW;

de 21 ani – pentru categoriile C, CE, F, I şi subcategoriile D1, D1E;

de 24 ani – pentru categoria A, D şi DE;

b) să fie aptă din punct de vedere psihofiziologic intelectual pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;

c) să fie aptă din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;

d) să facă dovada că a absolvit cursurile unui prestator de servicii educaționale auto.

14. Valabilitatea pe teritoriul Republicii Moldova a permiselor de conducere obţinute în alte state nu este recunoscută, dacă titularul nu corespunde cerinţelor de vîrstă stipulate la pct. 13 al prezentului Regulament.

15. Pot frecventa cursurile unui prestator de servicii educaționale auto şi persoanele care nu au încă vîrsta minimă prevăzută pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, însă nu mai mult de 12 luni înainte de împlinirea acesteia, cu excepţia elevilor instituţiilor de învăţămînt profesional cu profil automobilistic, în a căror programe de studii este inclusă studierea materialului corespunzător obţinerii dreptului de a conduce autovehicule.

16. Recruţii supuşi încorporării în Forţele Armate, ca excepţie, la demersul Ministerului Apărării, pot fi admişi la examenul pentru obţinerea permisului de conducere cu categoria C de la vîrsta de 18 ani. Prevederile prezentului punct sînt valabile pe perioada de tranziţie, pînă la profesionalizarea Forţelor Armate.

161. Nu se admite la examen și/sau nu se documentează cu permis de conducere solicitantul al cărui dosar de examinare este incomplet, conține documente care nu sunt autentice și/sau veridice, precum și în cazurile în care, la verificarea solicitantului prin intermediul evidențelor respective ale Instituției publice „Agenția Servicii Publice” privind evidența restricțiilor la documentarea cu permis de conducere, precum și ale Ministerului Afacerilor Interne privind evidența restricțiilor aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule, se constată înregistrate pe numele acestuia unele restricții în acest sens.

17. Pentru admiterea prezentării la examen şi constituirea dosarului de examinare, inclusiv pentru eliberarea permisului de conducere, persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să depună următoarele documente:

a) actul de identitate (se prezintă);

b) cererea-tip, semnată de solicitant (conform modelului aprobat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”);

c) actul de studii, care să ateste îndeplinirea condiţiei prevăzute la punctul 10, cu excepţia persoanelor care au obţinut aprobarea pentru examinare conform punctului 11 din prezentul Regulament (anexa nr. 2);

d) dovada frecventării programului probaţional antialcoolic și antidrog, eliberată de către subdiviziunile Inspectoratului Național de Probațiune, sau confirmarea respectivă ce se conține în sistemul informațional, pentru persoanele care solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare sau redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe;

e) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;

Pentru persoanele care solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare sau redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe, adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea permisului de conducere necesită a fi datată cu cel mult 30 de zile calendaristice înaintea solicitării redobândirii dreptului de a conduce vehicule;

f) dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;

g) permisul de conducere obţinut anterior la subdiviziunea competentă a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere pentru o nouă categorie/subcategorie;

h) permisul de conducere obţinut în alte state (în caz de necesitate şi traducerea autentificată), pentru titularii care au/şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile alineatului 3 punctul 19 al prezentului Regulament;

i) diploma și actul de studii care atestă frecventarea unui curs practic de instruire în conducere pentru categoria/subcategoria respectivă, pentru persoanele care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile punctului 11 al prezentului Regulament;

j) cartela de acreditare perfectată de Protocolul Diplomatic de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru persoanele care solicită examinarea și obținerea permisului de conducere în condițiile punctului 121 și punctului 20 alineatul al doilea ale prezentului Regulament.

18. Preschimbarea, documentarea cu permis de conducere în cazul expirării termenului de valabilitate a permisului anterior şi restabilirea permisului de conducere emis de subdiviziunea competentă din Republica Moldova se efectuează fără susţinerea examenului, iar solicitantul, suplimentar prevederilor pct. 17, lit. a), b), d), e), f) şi h) va mai depune, după caz:

a) cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document;

b) documentele ce confirmă calificarea de conducător de vehicul, dacă permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidenţei în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule;

c) declaraţia de proprie răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus;

e) procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă, cererea-tip pentru restabilirea permisului de conducere (conform modelului aprobat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”), adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;

f) certificatul de tractorist-mecanic (se prezintă), pentru persoanele care solicită includerea în permis a dreptului de a conduce autovehicule din categoria H.

În cazul în care persoana care solicită documentarea cu categorii/subcategorii noi de vehicule declară, totodată, şi pierderea permisului de conducere, procedura de restabilire a acestuia şi documentare cu categorii/subcategorii noi se comasează.

181. Persoanele care dețin permis de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, în cazul în care dispun de acte de identitate aprobate prin Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pot solicita confirmarea în sistemul național al  categoriilor/subcategoriilor de vehicule a dreptului de a conduce vehicule din anumite categorii/subcategorii, conform permisului de conducere deținut, precum și eliberarea permisului de conducere național, fără susținerea examenului.

Solicitantul, suplimentar prevederilor  punctului 17  literele a), b), e) și f), va mai depune:

a) permisul de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender;

b) declarația pe proprie răspundere că asupra dreptului de a conduce vehicule deținut de către persoană nu sunt aplicate restricții, că datele completate în cerere, precum și cele ce se conțin în documentele anexate la cerere sunt veridice și autentice.

182. În caz de pierdere, furt sau distrugere, precum și în cazul schimbării numelui titularului permisului de conducere emis de autoritatea competentă din Republica Moldova, pentru restabilirea/preschimbarea permisului de conducere nu se solicită suplimentar adeverința medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obținerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calitățile fizice și aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, prevăzută la pct. 17 lit. e), în limitele termenului de valabilitate a permisului eliberat anterior. În coloana 12 („Restricții”) a permisului de conducere se vor indica datele din permisul eliberat anterior.

[Pct.182 introdus prin HG329 din 03.05.20, MO131-141/05.06.20, art.426; în vigoare 05.07.20]

19. La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza permiselor de conducere, obţinute în alt stat, ultimele sînt ridicate. Totodată, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexează o copie autentificată a acestuia.

Permisele de conducere ale cetăţenilor Republicii Moldova, transmise subdiviziunii competente cu motivul preschimbării în permise de conducere ale altui stat, sînt supuse evidenţei în modul prevăzut de Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.

La solicitarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie de a obţine permis de conducere al Republicii Moldova, în baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat, aceştia pot fi admişi la examen pe bază de reciprocitate.

Cetăţenii Republicii Moldova care solicită obţinerea permisului de conducere al Republicii Moldova pe baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat vor fi admişi la examen numai în cazul în care statul respectiv este parte a Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiate la Viena în 1968, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, admiterea la examen se va efectua respectînd prevederile punctului 30 din prezentul Regulament.

20. Preschimbarea permiselor de conducere, obţinute în alte state, se efectuează în baza examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia titularilor din ţările cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere, eliberate de părţile contractante.

Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile altor state, ale membrilor misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate în Republica Moldova, precum şi ale membrilor de familie ai acestora se efectuează  fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Prin excepţie de la alineatul unu, la preschimbarea permiselor de conducere eliberate de către autorităţile statelor care recunosc şi exercită conversiunea permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova, fără susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere, va fi aplicat principiul de reciprocitate.

21. Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, sînt obligaţi să solicite subdiviziunii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, în termen de maximum 6 luni, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament.

22. Şcoala auto prezintă subdiviziunii competente din cadrul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” listele candidaţilor, întocmite conform modelului stabilit de această autoritate, în termen de 15 zile calendaristice din ziua demarării cursurilor.

23. Programarea și admiterea la examenul pentru obținerea permisului de conducere se va efectua în modul stabilit de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice.

Perioada maximă de la data depunerii cererii pînă la data programată a examenului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.

V. EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI

DE CONDUCERE

24. Permisul de conducere se obţine în baza examenului care se desfăşoară în prezenţa unei comisii desemnate de către subdiviziunea competentă din cadrul Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”.

Comisia de examinare se va constitui din cel puţin 3 persoane, iar în caz de necesitate, pot fi invitaţi reprezentanţi ai unui prestator de servicii educaționale auto terţe sau din cadrul autorităţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în siguranţa rutieră din teritoriul deservit, care vor fi incluşi în procesul-verbal de examinare şi îl vor semna.

25. Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi cerinţele faţă de examinatori se stabilesc prin instrucțiunea privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere, aprobate prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării, elaborat în comun cu subdiviziunea competentă.

26. Examenul pentru obţinerea permisului de conducere consta în:

a) proba teoretică, de cunoaştere a legislaţiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor generale de mecanică auto;

b) proba practică de conducere a autovehiculului în funcție de categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicită permis de conducere:

– pentru categoria B, proba practică se desfășoară atât pe poligon, cât și pe traseu. Persoana care nu susține proba pe poligon nu se admite la proba pe traseu;

– pentru categoriile/subcategoriile BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E și D, proba practică se desfășoară pe traseu, cu testarea în condiții de traseu a dexterității exercitării unor manevre speciale de conducere, specifice testării în condiții de poligon;

– pentru categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1, proba practică se desfășoară pe poligon;

c) candidaţii care solicită permis de conducere din categoria F şi I, susţin proba de conducere la prestatorii de servicii educaționale auto la care au fost instruiţi, iar candidaţii care solicită permis de conducere a autovehiculelor din categoria H – la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului de Stat “Intehagro”;

d) persoanelor care susţin proba practică de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteză automată în permisul de conducere le va fi aplicată menţiunea corespunzătoare cu dreptul de a conduce numai asemenea autovehicule.

27. Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.

28. Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul “admis” sau “respins”. Rezultatul persoanei care nu promovează oricare dintre probe se apreciază cu calificativul “respins”.

29. În cazul în care se constată că o persoană a obţinut calificativul “admis”prin încălcarea dispoziţiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anulează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

30. Persoana care a obţinut calificativul “respins” poate susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretică, şi 10 zile calendaristice, pentru proba practică.

În cazul în care persoana nu susţine proba practică în decursul unui an din momentul susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului.

În cazul în care persoana susţine atît proba teoretică, cît şi practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, dar nu solicită documentarea cu permis de conducere în decursul unui an, pentru a solicita şi a obţine acest document ea va fi obligată să urmeze şi să prezinte confirmarea urmării unui curs practic de instruire în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă.

31. Persoanelor care au promovat examenul pentru obţinerea permisului de conducere li se eliberează permis de conducere unde sînt specificate categoriile/subcategoriile de autovehicule pentru care au obţinut dreptul de a le conduce.

32. În cazul în care persoana solicită susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii/subcategorii aceasta va fi examinată la fiecare categorie/subcategorie separat.

33. În cazul în care persoana examinată contestă rezultatele examenului aceasta poate fi examinată repetat de o altă comisie, condusă de un reprezentant al autorităţii ierarhic superioare.

VI. PERMISUL DE CONDUCERE

35. Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova şi permisul de conducere internaţional se eliberează de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, la cerere, cu depunerea declaraţiei pe propria răspundere, de modelul stabilit de către subdiviziunea competentă, privind autenticitatea informațiilor și actelor prezentate, precum și susținerea personală a examenului în baza propriilor abilități și cunoștințe.

36. În baza permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, la solicitare, titularului i se poate elibera şi permis de conducere internaţional, conform modelului aprobat de către Guvern, cu respectarea prevederilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena în 1968, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993, conform instrucțiunii metodologice aprobate de către Instituţia publică „Agenția Servicii Publice”.

Permisul de conducere internaţional se eliberează:

1) în baza permisului de conducere naţional cu statut „valabil”;

2) pe un termen de pînă la 3 (trei) ani, cu condiţia că acest termen să nu depăşească termenul de valabilitate al permisului de conducere naţional deţinut de către solicitant.

La anularea dreptului de a conduce vehicule și la retragerea permisului de conducere naţional, în baza căruia persoanei i s-a eliberat permis de conducere internaţional, ultimul îşi pierde valabilitatea şi urmează a fi anulat.  Un alt permis de conducere internațional poate fi eliberat la solicitarea persoanei, în modul stabilit, în cazul în care aceasta obține un alt permis de conducere naţional. Permisul de conducere internaţional este valabil pentru conducerea vehiculelor în trafic internațional numai cu condiția deținerii permisului de conducere național al Republicii Moldova.

37. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente în cel mai scurt timp posibil de la constatare.

38. Subdiviziunea competentă va aplica interdicţie asupra restabilirii permisului de conducere în cazul primirii informaţiilor documentare de la alte autorităţi ale statului, inclusiv străine, cu drept de solicitare a aplicării măsurilor de interdicţie, în bază de reciprocitate.

39. Se interzice deţinerea simultană a două şi mai multe permise de conducere.

40. Permisele de conducere ale persoanelor condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedepse penale de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum și ale persoanelor sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, însoțite de hotărârile judecătorești pe caz, se remit, în termen de 10 zile, de către organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancțiunii contravenționale Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, pentru anulare în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”, în ordinea stabilită de către această autoritate. Un exemplar al hotărârilor judecătorești pe caz se remite serviciului specializat al Ministerului Afacerilor Interne pentru evidența restricțiilor respective aplicate asupra dreptului de a conduce vehicule în Sistemul informațional automatizat „Registrul informației criminalistice și criminologice”.

În cazul în care persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală de anulare sau privare de dreptul de a conduce vehicule, precum și persoanele sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule nu au predat permisul de conducere deținut, autoritățile indicate la alineatul întâi, în termen de 10 zile, remit Instituției publice „Agenția Servicii Publice” hotărârile judecătorești pe caz, pentru anularea permiselor de conducere în cauză.

Permisele de conducere ale persoanelor declarate de către cadrele medicale abilitate inapte de a deține dreptul și de a conduce vehicule se suspendă de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” în momentul parvenirii acestei informații, până la adoptarea deciziei de anulare a dreptului de a conduce vehicule, conform legislației.

401. Persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum și persoanele în privința cărora instanța de judecată a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, fiind declarate inapte de a conduce vehicule de către autoritatea medicală competentă, pot redobândi dreptul de a conduce vehicule la decăderea temeiurilor prevăzute de lege, în condiții generale, ca urmare a susținerii probelor teoretică și practică ale examenului pentru obținerea permisului de conducere la categoriile/subcategoriile de permis solicitate.

Persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală sau sancțiune contravențională de privare de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an și mai mare pot fi repuse în dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, cu condiția susținerii probei teoretice a examenului de obținere a permisului de conducere la categoriile/subcategoriile de vehicule din permis solicitate.

Persoanele sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule pe un termen mai mic de un an sunt repuse în dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, fără susținerea examenului de obținere a permisului de conducere.

Persoanele cărora, pentru săvârșirea infracțiunilor în domeniul transporturilor sau pentru utilizarea vehiculului la săvârșirea infracțiunii, pentru care se prevede pedeapsa privării sau anulării dreptului de a conduce vehicule, li s-a aplicat măsura preventivă de ridicare a permisului de conducere deținut sau altă restricție, pe perioada ridicării/suspendării permisului de conducere nu se admit la examenul de obținere a permisului de conducere și nu pot obține un alt permis de conducere.

VII. DISPOZIŢII FINALE

41. Autovehiculele destinate pentru instruire şi examinare pentru obţinerea permisului de conducere, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dublă comandă pentru frînă şi ambreiaj.

Autovehiculele prevăzute la alin. 1 vor fi echipate cu semnul distinctiv cu inscripţia “Şcoala”, cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele şi troleibuzele, care vor avea inscripţia “Şcoala” aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.

42. La schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

43. Termenul de păstrare în subdiviziunile competente ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” a materialelor ce au servit ca bază pentru calificarea şi documentarea cu permis de conducere este de 3 ani.

44. Permisele de conducere perfectate pentru eliberare şi nesolicitate în subdiviziunile competente ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” se păstrează pe termenul de valabilitate al documentului.

45. Evidenţa conducătorilor de autovehicule se ţine în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.

46. Procedurile de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretică și proba practică, pot fi înregistrate în format audio/video, cu stocarea informației audio/video respective de pe camerele din clasele și autovehiculele speciale de examinare într-un Complex informațional deținut de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care va asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform cerințelor stabilite în Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În clasele de examinare și în autovehiculele speciale de examinare dotate cu sistem de supraveghere video se afișează formularul tipizat de informare privind efectuarea supravegherii video.

Termenul prelucrării (păstrării) datelor cu caracter personal în Complexul informațional este de 6 luni.

47. Instituția publică „Agenția Servicii Publice” efectuează cercetări tehnico-științifice, la toate etapele procesului de documentare cu permis de conducere, privind autenticitatea documentelor depuse și identificarea solicitantului.

OFERĂ VOUCHER CADOU
1000 lei, 2000 lei, 3000 lei
Înregistrare
OFERĂ VOUCHER CADOU